AFFÄRSDATAPUNKTER

Sales.Rocks klassificerar
leaddatapunkter på
företag och kontakt
Nivå.

bridge-rotterdam-peak

Datapunkter efter modul.

Datapunkter

 • Namn - Företagets namn
 • Juridisk form - Bolagsregistrerat ägande
 • Organisationsnummer - Registrerat nummer i det nationella registret
 • Plats - Land där företaget är beläget
 • Region - Region där företaget är beläget
 • Postnummer - Postnummer för den plats där företaget är beläget
 • Huvudkontor - Specifik plats för företagets huvudkontor
 • Gatunamn - Gatunamn på företagets huvudkontor
 • Gatunummer - Gatunummer för företagets huvudkontor
 • URL - URL (domän) på företagets webbplats
 • E-postadress - Tillgänglig telefon och e-postadress till en specifik person från organisationsträdet
 • E-postadress (företag) - Företagets allmänna e-postadress eller annan e-postadress som anges på företagets webbplats
 • Telefonnummer (företag) - Officiellt företagstelefonnummer eller ett nummer som visas på företagets webbplats
 • Industri - Specifik nivå av företagets branschklassificering
 • NACE-kod - Kod för standardklassificeringssystem för europeisk industri
 • Nyckelord - Söka efter en viss typ av bransch, baserat på nyckelord
 • Grundade året - Året då företaget grundades
 • Operativ status - Info om företaget fortfarande är verksamt på marknaden eller inte
 • Omsättning - Hur mycket pengar ett företag tjänar under en viss period
 • Medarbetarintervall - Totalt antal anställda på företaget
 • Befattning - Personens standardiserade roll, baserad på titel (t.ex. Försäljningschef, CEO)
 • Avdelning - Personens standardiserade underroll, baserad på titel
 • Hierarki - Personens tjänsteår hos arbetsgivaren (t.ex. chef, direktör eller chef)
 • Teknik som används - Teknik och applikationer som används på företagets webbplats (t.ex. programspråk, webbramverk, betalningsportar, operativsystem etc.)
 • Förhandsversion av kontakt - översikt över hela företagsorganisationsträdet för alla anställda

Företags

Kontakt

Name of the company

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Company registered ownership (Educational Institution, a Government Agency, Nonprofit, Partnership, Privately Held, Public Company, Self-Employed, Sole Proprietorship)

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

The registered number of the company in the national company registry

Available in:

 • Company Search

Country where the company is located

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Region where the company is located

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Postcode of the place where the company is located

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Specific location of the company’s HQ

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Street name of company headquarters

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Street number of company headquarters

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

URL (domain) of the company’s website

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Available phone and email address of a specific person from the Organizational Tree

Available in:

 • Contact Search

Company’s general email address or other email address listed on the company’s website

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Official company phone number or a number that appears on the company’s website

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Specific tier of company’s industry classification

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

European industry standard classification system code

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Searching for a specific type of industry, based on keyword

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

The year the company was founded

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Info if the company is still active on the market or not

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

The amount of money taken by a business in a particular period

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Total number of employees at company

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Person’s standardized role, based on title (ex: Sales Executive, Chief Revenue Officer, SEO Specialist…)

Available in:

 • Contact Search

Person’s standardized sub-role, based on title

Available in:

 • Contact Search

Person’s seniority at employer (e.g. manager, director or executive)

Available in:

 • Contact Search

Technology and applications that are used on the company website (e.g. program languages, web frameworks, payment gateways, operating systems, etc.)

Available in:

 • Company Search
 • Contact Search

Full Company Organizational Tree overview of all employees

Available in:

 • Contact Search
 • Company Search
0 +
Företagsattribut

Få fullständig information om ett företag inklusive branschkoder, storlek, intäkter, kontaktuppgifter, teknik och många fler.

0 +
Personattribut

En mängd olika medarbetaruppgifter finns i modulen Kontaktsökning, till exempel deras befattning, avdelning, direkta kontaktuppgifter osv.

Använd dataattribut som du behöveraccelerate för att påskynda prestandan.

Vet vem du ska prioritera, segmentera och nå ut till och automatisera din uppsökande verksamhet med Sales.Rocks företag och kontaktdata.

We use cookies to give you the best experience.
ajax-loader